Przetwarzanie danych osobowych w MZGM spółka z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku ,
adres: ul. Okocimska 5, 32-800 Brzesko, e-mail: mzgm-brzesko@o2.pl, telefon: (14) 6864965

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą
w Brzesku sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: „Inspektor”),
adres : Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
ul. Okocimska 5, 32-800 Brzesko, e-mail: iodo@mzgm.brzesko.pl

Dodatkowe dane osobowe Inspektora dostępne są na stronie: www.mzgm.brzesko.pl

Może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskiwane od Pani/Pana są potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

 1. niezbędnym do realizacji wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Brzesko oferowanego przez MZGM spółka z o.o. w Brzesku – zgodnie
 2. niezbędnym do realizacji umowy najmu / dzierżawy lub bezumownego zamieszkiwania lokalu oferowanego przez MZGM w Brzesku – zgodnie
 3. niezbędnym do prowadzenia roszczeń związanych z zawartą umową – art. 6. ust. 1, lit. f RODO – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych;
 4. niezbędnym do archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych – podstawa prawnaart. 6. ust 1 lit. c RODO;
 5. niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon) w związku z realizacją umowy najmu.

PODSTAWA PRZETWARZA DANYCH  OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

– zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MZGM spółka z o.o. w Brzesku jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy,

– z uwagi na charakter działalności MZGM spółka z o.o. w Brzesku podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może stanowić również realizacja obowiązków MZGM spółka z o.o. wynikających z przepisów prawa,  – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO),

– podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji), z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;

ODBIORCY I KATEGORIE ODBIRCÓW, KTÓRYM PRZEKAZYWANE SĄ DANE OSOBOWE:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 1. pracownikom Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.;
 2. podmiotom współpracującym z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją umów najmu;
 3. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 4. w przypadku realizacji umowy najmu: wspólnotom mieszkaniowym/zarządcom nieruchomości – dane teleadresowe w zakresie niezbędnym do obsługi nieruchomości;
 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 6. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty/zleceń stałych;

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji.

PRAWA PODMIOTU W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje  Panu/Pani prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych na podstawie art. 15 RODO,

– sprostowania lub uzupełnienia danych, na podstawie art. 16 RODO, jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

– wniesienia ograniczenia żądania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO,

– w przypadkach, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie przez telefon, w drodze korespondencyjnej, za pomocą poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody,

– prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, a tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych można realizować w każdym czasie, występując we właściwym żądaniem: e-mailowo: mzgm-brzesko@o2.pl, telefon: (14) 6864965, korespondencyjnie: ul. Okocimska 5, 32-800 Brzesko

WNIESIENIE SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia usług, w tym najmu lokalu, przez administratora danych osobowych na Pani/Pana rzecz.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.