Firma

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o., to spółka, która powstała z dniem 1 stycznia 2007r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, na mocy Uchwały Nr XLIV/307/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 sierpnia 2006r. oraz na podstawie aktu przekształcenia z dnia 28 listopada 2006r. rep. A nr 6068/2006.

Za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o., Gmina Brzesko realizuje zadania zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych zamieszkujących na jej terenie mieszkańców. Spółka ta wykonuje – w szczególności – określone zadania z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a nadto utrzymuje w należytym stanie technicznym nieruchomości wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Brzesko oraz prowadzi działalność związaną z zarządzaniem nieruchomościami. 100% udziałów w Spółce należy do Gminy Brzesko.

Przedmiot działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

 1. 40.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 2. 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych,
 3. 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 4. 43.29.Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 5. 43.31.Z – tynkowanie,
 6. 43.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej,
 7. 43.33.Z – posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 8. 43.34.Z – malowanie i szklenie
 9. 43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 10. 43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 11. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 12. 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 13. 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 14. 81.10.Z – działalność pomocnicza związana z utrzymanie porządku w budynkach,
 15. 81.21.Z – niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 16. 81.29.Z – pozostałe sprzątanie,
 17. 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 18. 96.03.Z – pogrzeby i działalność pokrewna.