Nasza oferta

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz w zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest między innymi:

– zarządzanie nieruchomościami,

– obsługa księgowa, podatkowa, sprawozdawcza,

– wykonywanie robót ogólnobudowlanych,

– działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych,

– sprzątanie i czyszczenie obiektów oraz przyległych do nich terenów,

– nadzór nad okresowymi przeglądami budynków (kominiarskie,   

   elektryczne, gazowe, p.poż, roczne i 5-letnie stanu technicznego obiektów budowlanych),

– wynajem lokali biurowych w budynku siedziby Spółki przy ul. Okocimskiej 5 (wraz z parkingami).

Usługi zarządzania obejmują obsługę księgowo-administracyjną oraz techniczną nieruchomości, w szczególności:

 • załatwianie formalności związanych z rejestracją Wspólnoty mieszkaniowej, złożenie wniosku o nadanie numeru REGON oraz NIP
 • otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty mieszkaniowej i w jej imieniu dokonywania rozliczeń poprzez rachunek,
 • zawieranie umów o świadczenie usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości z instytucjami i osobami fizycznymi w tym między innymi o dostawę mediów
 • prowadzenie księgowości wspólnoty mieszkaniowej
 • organizacja zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • przygotowanie projektu plany gospodarczego wspólnoty mieszkaniowej
 • przygotowywanie projektów uchwał
 • wykonywanie uchwał właścicieli lokali
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • windykacja zaległości oraz prowadzenie spraw sądowych
 • rozliczenie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów dostawy mediów
 • bieżąca analiza finansowa
 • reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w stosunkach pomiędzy właścicielami lokali oraz na zewnątrz.
 • reprezentacja – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa – wspólnoty mieszkaniowej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej
 • prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli
 • prowadzenie dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w szczególności:
 • książki obiektu budowlanego
 • protokołów okresowych przeglądów stanu technicznego nieruchomości
 • protokołów przeglądów instalacji gazowej
 • protokołów przeglądu instalacji elektrycznej
 • protokołów kontroli sprawności przewodów kominowych
 • kosztorysów i protokołów odbioru robót
 • zawieranie umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej
 • dokonywanie napraw i konserwacji w częściach wspólnych nieruchomości, usuwanie awarii w nieruchomości wspólnej bądź nadzór nad tymi czynnościami
 • zlecanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego okresowych kontroli nieruchomości
 • ubezpieczenie budynku oraz dokonywanie opłat publicznoprawnych dotyczących nieruchomości wspólnej
 • przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy usług remontowych oraz nadzór nad prowadzonymi pracami

Dla każdego Klienta przygotowujemy indywidualną ofertę. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami, to prosimy o kontakt.